Górska Odznaka Turystyczna

Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku


§ 1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej. W dalszej części regulaminu używany jest aktualny skrót nazwy odznaki: GOT PTTK.
§ 2.

Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.
§ 3.

1. Celem ustanowienia GOT PTTK jest zachęcanie turystów do systematycznego poznawania gór Polski.

2. GOT PTTK można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia, przez odbycie pieszych wędrówek przede wszystkim w polskich górach a także w pasmach górskich Sudetów i Karpat, położonych na obszarach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy.
Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
Zdobywanie GOT PTTK przez nieletnich powinno odbywać się w obecności dorosłych opiekunów lub osób przez nie upoważnionych, a trasy wycieczek górskich powinny być dostosowane do ich wieku i możliwości fizycznych.

3. Wędrówki górskie zaliczane do GOT PTTK można odbywać przez cały rok chyba, że warunki terenowe i pogodowe ze względów bezpieczeństwa na to nie pozwalają.

4. Punkty na wycieczkach po pasmach górskich Sudetów i Karpat położonych na obszarach krajów sąsiadujących z Polską mogą stanowić nie więcej niż 25% norm niezbędnych do zdobycia GOT PTTK w stopniu małym srebrnym i małym złotym. Pozostałe kategorie i stopnie GOT PTTK należy zdobywać wyłącznie na terenach polskich gór.
§ 4.

1. Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i „Za wytrwałość”.

2. Odznaka popularna jest jednostopniowa.

3. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4. Odznaka „Za wytrwałość” ma dwa stopnie: mały i duży.
§ 5.

1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota, mała „Za wytrwałość”. Po kolejnym zdobyciu wszystkich poprzednio wymienionych kategorii i stopni odznaki (a zatem za powtórzenie cyklu od popularnej do małej „Za wytrwałość”) turysta nabywa prawo do noszenia dużej „Za wytrwałość”.

2. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku.

3. Wszystkie kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień lub normy do odznaki „Za wytrwałość”.
§ 6.

GOT PTTK popularną oraz małe zdobywa się według następujących zasad:

1. Zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść (zaokrąglenie w górę do jednego punktu przy minimum 51 m sumy podejść lub ponad 500 m przebytej trasy). Jeżeli wycieczka jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK”, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować podaną tam punktację.

2. Ustala się następujące liczby punktów koniecznych do zdobycia popularnej lub poszczególnych stopni małych GOT PTTK:

– popularna 60 punktów,
– mała brązowa 120 punktów,
– mała srebrna 360 punktów,
– mała złota 720 punktów.

Wszystkie osoby z legitymacją osoby niepełnosprawnej mają normy na poszczególne stopnie obniżone o 25%, a wynoszą one:

– popularna 45 punktów,
– mała brązowa 90 punktów,
– mała srebrna 270 punktów,
– mała złota 540 punktów.

3. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania tego samego stopnia odznaki.

4. Nadwyżkę punktów uzyskaną przy zdobywaniu odznaki popularnej i poszczególnych stopni małej GOT PTTK można zaliczyć do kolejnego stopnia małej odznaki w wysokości nie przekraczającej 25% potrzebnej do zdobycia normy.

5. Wycieczki związane ze zdobyciem małej srebrnej GOT PTTK należy odbyć co najmniej w dwóch, a małej złotej GOT PTTK co najmniej w trzech grupach górskich wybranych z wykazu w załączniku do niniejszego regulaminu, zamieszczonego przy mapkach tras punktowanych do GOT PTTK: T.01 do T.03 (trzy grupy), BZ.01 do BZ.12 (dwanaście grup), BW.01 do BW.05 (pięć grup), S.01 do S.21 (dwadzieścia jeden grup) lub Ł.01 do Ł.05 (pięć grup).
Nie określa się procentowej ilości punktów w poszczególnych grupach górskich przy zdobywaniu małej srebrnej lub małej złotej GOT PTTK pamiętając o wymogach § 3. pkt 4 niniejszego regulaminu.
Przy zdobywaniu tych stopni na wycieczkach po terenach Sudetów lub Karpat w krajach sąsiadujących z Polską zalicza się je jako odbyte w jednej grupie górskiej.

6. Trasy punktowane do GOT PTTK przebiegające poza szlakami turystycznymi przez tereny prawnie chronione objęte zakazem schodzenia ze szlaku, mogą być zaliczone do zdobywania odznak wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody gestorów tych terenów.
§ 7.

Poszczególne stopnie GOT PTTK dużych: brązowej, srebrnej i złotej zdobywa się według poniższych zasad.

1. Ustala się następujące grupy górskie, na terenie których należy odbyć regulaminowe wycieczki wielodniowe (załącznik do niniejszego regulaminu):
Beskidy – część zachodnia „BZ-A”,
Beskidy – część zachodnia „BZ-B”,
Beskidy – część wschodnia „BW-A”,
Beskidy – część wschodnia „BW-B”,
Sudety – część „S-A”,
Sudety – część „S-B”.

2. Każda z wymienionych grup górskich ma podane w załączniku do regulaminu GOT PTTK – do wyboru przez turystów – punkty wyjściowe, pośrednie i końcowe.

3. Trasa regulaminowej wycieczki w każdej z grup I-VI, trwającej minimum 7 dni (bez wliczania ewentualnych przerw), musi przebiegać w formie ciągłej od punktu wyjściowego do punktu końcowego przez przynajmniej 7 punktów pośrednich wybranych z wykazu przypisanych dla danej grupy górskiej.
Kierunek przejścia trasy jest dowolny, punkty wyjściowe zawarte w wykazie mogą być punktami końcowymi, a wówczas końcowe są wyjściowymi.
Trasa powinna być przebyta pieszo bez korzystania z przejazdów środkami komunikacji. Dopuszcza się możliwość przebycia trasy w dwóch ratach (co najmniej 4-dniowych, łącznie minimum 8 dni) zrealizowanych w ciągu tego samego roku z zachowaniem jej ciągłości w terenie.

4. GOT PTTK dużą w stopniu brązowym zdobywa się przez odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w dwóch różnych grupach górskich wybranych z grup I-VI.

5. GOT PTTK dużą w stopniu srebrnym zdobywa się przez odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w kolejnych dwóch różnych grupach górskich z grup I-VI z pominięciem grup wybranych przy zdobywaniu GOT PTTK w stopniu dużym brązowym.
Dodatkowo należy zdobyć 100 punktów na wycieczkach wybranych ze spisu „Tras punktowanych do GOT PTTK” w Górach Świętokrzyskich.

6. GOT PTTK dużą w stopniu złotym zdobywa się przez odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w kolejnych dwóch różnych grupach górskich z grup I-VI, z pominięciem grup wybranych przy zdobywaniu GOT PTTK w stopniach dużych brązowym i srebrnym.
Dodatkowo należy zdobyć co najmniej 150 punktów na wycieczkach wybranych ze spisu „Tras punktowanych do GOT PTTK” w polskich Tatrach i na Podtatrzu, w tym co najmniej 60 punktów w Tatrach Zachodnich, co najmniej 60 punktów w Tatrach Wysokich i co najmniej 30 punktów na Podtatrzu.
§ 8.

GOT PTTK małą w kategorii „Za wytrwałość” zdobywa się według następujących zasad:

1. Posiadacz dużej złotej GOT PTTK musi spełnić siedmiokrotnie wymogi przyznania któregokolwiek stopnia małej GOT PTTK.

2. Każda z siedmiu uzyskanych norm na GOT PTTK małą „Za wytrwałość” wymaga zweryfikowania przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Krakowie najpóźniej do 31 stycznia następnego roku po jej uzyskaniu.

3. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę.

4. GOT PTTK mała „Za wytrwałość” może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki. Osoba chcąca uzyskać powtórnie GOT PTTK małą „Za wytrwałość” musi zdobyć ponownie wszystkie kategorie i stopnie odznaki począwszy od popularnej i spełnić warunki czasowe ich zdobywania.

5. Osoba, która dwukrotnie zweryfikowała GOT PTTK małą „Za wytrwałość” ma prawo wystąpić do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Krakowie – po udokumentowaniu dwukrotnego zweryfikowania GOT PTTK małej „Za wytrwałość” – o przyznanie GOT PTTK dużej „Za wytrwałość”.
§ 9.

1. Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK upoważnieni są – w zakresie posiadanych uprawnień – wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.

2. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK może ubiegać się posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK po spełnieniu regulaminowych warunków mianowania.

3. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK nadaje się na następujące tereny górskie: Tatry, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety i Góry Świętokrzyskie (granica między Beskidami Zachodnimi a Wschodnimi przebiegająca od Przełęczy Tylickiej do Tarnowa jest umowna dla potrzeb regulaminu GOT PTTK).

4. Do potwierdzania punktów zdobytych w pasmach górskich Sudetów i Karpat położonych w krajach sąsiadujących z Polską, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej PTTK posiadający uprawnienia na przylegające grupy górskie po stronie polskiej (patrz załącznik do regulaminu GOT PTTK).
§ 10.

1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.

2. Wzór książeczki GOT PTTK określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu i wszystkich wzorów odznaki GOT PTTK zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
§ 11.

Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce (na stronach przeznaczonych na potwierdzenia terenowe) potwierdzenia przejścia trasy pieczątkami dowolnych instytucji zawierającymi nazwę miejscowości albo obiektów terenowych (schronisk PTTK i in.). Potwierdzenie pieczątkami nie jest konieczne, jeśli przodownik turystyki górskiej PTTK lub przewodnik górski uczestniczy w wycieczce i stwierdzi to swoim czytelnym podpisem i numerem (w miarę możliwości także imienną pieczątką). Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

2. Trasę wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w „Trasach punktowanych do GOT PTTK” należy wpisać podając dokładnie jej przebieg, odległość w kilometrach, sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy ubieganiu się o wszystkie stopnie dużej GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty wyjściowe, pośrednie i końcowe, wybrane z zamieszczonych w załączniku do regulaminu GOT PTTK.

3. Wycieczki odbywane w pasmach górskich Sudetów i Karpat krajów sąsiadujących z Polską, o których mowa w § 3, należy punktować według zasad określonych w § 6 pkt 1 niniejszego regulaminu.

4. Przodownik turystyki górskiej PTTK sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem (ewentualnie także imienną pieczątką) z podaniem numeru legitymacji przodownika.

5. Przodownik turystyki górskiej PTTK jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek:

a) w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na wycieczce;
b) poza zakresem swych uprawnień terenowych, jeśli sam brał udział w wycieczce.
§ 12.

Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małe przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT PTTK, zaś ubiegający się o GOT PTTK duże i „Za wytrwałość” – Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT PTTK: 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczkę należy złożyć do weryfikacji najpóźniej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskano normę na dany stopień odznaki. Ubiegający się o odznaki duże lub normy do GOT PTTK małej lub dużej „Za wytrwałość” ponoszą koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją oraz wysyłką książeczek i ew. odznak.
§ 13.

1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

2. Odznaki popularne, małe i duże nabywa się w oddziałach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznaki „Za wytrwałość” (również odznaki pozostałych kategorii i stopni) – za okazaniem zweryfikowanej książeczki – w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
§ 14.

Przekazane na piśmie na adres pocztowy KTG ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a lub na adres internetowy poczta@ktg.pttk.pl, wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Ważniejsze interpretacje są publikowane na stronie internetowej Komisji: www.ktg.pttk.pl
§ 15.

Regulamin niniejszy, uchwalony został na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 5 lipca 2008 r. i znowelizowany w dniu 12 października 2013 r., zatwierdzony w dniu 13 grudnia 2013 roku uchwałą nr 8/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK, a obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przepisy przejściowe

1. Wszystkie kategorie i stopnie GOT PTTK zdobyte do dnia 31 grudnia 2013 r. i zweryfikowane przed dniem 31 stycznia 2014 r. zachowują swoją ważność.

2. Osobom zdobywającym ratalnie małe GOT PTTK w stopniach srebrnym lub złotym zalicza się punkty zdobyte do końca 2013 r. mimo, że może to nie spełniać warunków określonych w § 3 pkt 4 znowelizowanego regulaminu.

3. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu brązowym, przy zdobywaniu odznaki dużej srebrnej powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu nie powtarzając terenów z grup górskich I-VI zwiedzonych przy zdobywaniu poprzedniego stopnia dużej GOT PTTK.

4. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu srebrnym, przy zdobywaniu odznaki dużej złotej powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu nie powtarzając terenów z grup górskich I-VI zwiedzonych przy zdobywaniu poprzednich stopni dużej GOT PTTK.

5. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie GOT PTTK małej „Za wytrwałość” po zdobyciu małej złotej GOT PTTK (według regulaminu GOT PTTK obowiązującego przed niniejszą nowelizacją), a brakuje im najwyżej trzech norm do uzyskania odznaki, powinny je spełnić do 31 grudnia 2016 roku i zweryfikować do 31 stycznia 2017 roku, w innym przypadku muszą zdobyć wszystkie duże stopnie GOT PTTK, a zweryfikowane im dotychczas normy do GOT PTTK małej „Za wytrwałość” zostaną wtedy zaliczone.

6. Znowelizowany regulamin GOT PTTK jest ogłoszony na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK: www.ktg.pttk.pl i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Ze względu na konieczną korektę punktacji wycieczek, regulamin ukaże się drukiem w pierwszym kwartale 2014 roku.
W roku 2014 dopuszcza się również stosowanie przez zdobywających GOT PTTK punktacji z regulaminu obowiązującego do 31 grudnia 2013 roku. Osoby aktualnie zdobywające ratalnie małe stopnie GOT PTTK stosują także punktację wg regulaminu obowiązującego do 31 grudnia 2013 roku dla wycieczek wpisywanych do książeczki GOT PTTK za okres do 2013 roku włącznie.

Załączniki

Wykaz punktów wyjściowych, pośrednich i końcowych dla regulaminowych wycieczek wielodniowych na duże stopnie GOT PTTK

I. Beskidy – część zachodnia „BZ-A”

Punkty wyjściowe:

Goleszów, Ustroń, Skoczów, Jaworze.

Punkty pośrednie (w nawiasach wysokości w m n.p.m.):

Soszów Wielki (885), Orłowa (813), Kotarz (985), Barania Góra (1220), Mała Zabawa (798), Magura pod Wielką Raczą (1073), Krawców Wierch (1084), Romanka (1366), Jałowiec (1111), Babia Góra (1725), Hala Krupowa (1170), Pająków Wierch (934), Hrobacza Łąka (828), Łamana Skała (929), Babica (728), Polana Gronie (810), Koskowa Góra (866).

Punkty końcowe:

Myślenice, Pcim, Lubień, Jordanów, Rabka Zdrój, Przełęcz Sieniawska.

II. Beskidy – część zachodnia „BZ-B”

Punkty wyjściowe:

Myślenice, Pcim, Lubień, Jordanów, Rabka Zdrój, Przełęcz Sieniawska , Nowy Targ.

Punkty pośrednie:

Łysina (891), Kudłoń (1276), Gorc (1228), Lubogoszcz (968), Ćwilin (1072), Kobyła (605), Kostrza (720), Modyń (1029), Sałasz (905), Radziejowa (1266), Jaworzyna Krynicka (1114), Pusta Wielka (1061), Dubne (904), Przełęcz Szopka (780), Wysoka (Wysokie Skałki, 1050), Wał nad Tarnowem (523), Bukowiec (530).

Punkty końcowe:

Tarnów, Ciężkowice, Bobowa, Stróże, Grybów, Florynka, Tylicz, Leluchów.

III. Beskidy – część wschodnia „BW-A”

Punkty wyjściowe:

Tarnów, Ciężkowice, Bobowa, Stróże, Grybów, Florynka, Tylicz, Leluchów.

Punkty pośrednie:

Sucha Homola (708), Lackowa (997), Magura Małastowska (813), Polana nad Kątami (651), Jaworzyna Konieczniańska (881), Baranie (754), Pustelnia św. Jana, Sucha Góra nad Iwoniczem Zdrojem (611), Piotruś (728), Kamień nad Jaśliskami – szczyt południowy (828), Tokarnia (778), Kanasiówka (823), Brzanka (536), Liwocz (567), Klonowa Góra (525), Wilcze (510), Kopacz (536).

Punkty końcowe:

Mrzygłód, Sanok, Rzepedź, Komańcza, Nowy Łupków.

IV. Beskidy – część wschodnia „BW-B”

Punkty wyjściowe:

Mrzygłód, Sanok, Rzepedź, Komańcza, Nowy Łupków.

Punkty pośrednie:

Suliła (759), Rydoszowa (880), Hyrlata (1103), Durna (979), Okrąglik (1101), Rabia Skała (1192), Krysowa (847), Markowska (748), Połonina Wetlińska (1255), Połonina Caryńska (1297), Tarnica (1346), Halicz 1333), Hulskie (846), Jaworniki (909), Orli Kamień (518), Poręba Wysoka (618), Kopystańka (541).

Punkty końcowe:

Przemyśl, Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Wołosate.

V. Sudety – część „S-A”

Punkty wyjściowe:

Zawidów, Lubań, Leśna, Gryfów Śląski, Świeradów Zdrój.

Punkty pośrednie:
Stóg Izerski (1108), Sępia Góra (828), zamek Czocha, Ostrzyca (501), Rosocha (464), Jezioro Modre (schronisko PTTK „Perła Zachodu”), zamek Chojnik (624), Śnieżka (1602), Przełęcz Okraj (1046), Okole (714), Turzec (684), Skalnik (945), Zadzierna (724), Lesista Wielka (851), Przełęcz Trzech Dolin (schronisko „Andrzejówka”, 799), Trójgarb (778), zamek Książ, Zagórze Śląskie.

Punkty końcowe:
Złotoryja, Jawor, Strzegom, Świdnica, Głuszyca.

VI. Sudety – część „S-B”

Punkty wyjściowe:

Sobótka, Świdnica, Strzegom, Głuszyca,

Punkty pośrednie:

Ślęża (718), Włodarz (811), Przełęcz Jugowska (800), Wilczak (633), Ptasznik (719), Góra św. Anny (647), Skały Puchacza (Sowie Skały, 742), Błędne Skały (843), Grodczyn (Grodziec, 803), Zieleniec, Łomnicka Równia (899), Jagodna (977), Hala pod Śnieżnikiem (1213), Trójmorski Wierch (1145), Czarna Góra (1205), Przełęcz Płoszczyna (817), Czernica (1083), Parkowa Góra 543), Biskupia Kopa (891).

Punkty końcowe:

Międzylesie, Lądek Zdrój, Złoty Stok, Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Prudnik.

Wykaz terenów sudeckich i karpackich w krajach sąsiadujących z Polską, po których odbycie wycieczek weryfikują w ramach swoich uprawnień Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

1. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Sudety weryfikują wycieczki odbyte w terenach sudeckich położonych w Republice Federalnej Niemiec i Republice Czeskiej.

2. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Beskidy Zachodnie weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich położonych:

a) w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej między zachodnią granicą Karpat a przejściem granicznym Sucha Hora, drogą łączącą to przejście z miejscowością Trstena oraz linią kolejową wiodącą przez miejscowości Dolný Kubín, Žylina i Trenčín do Bratysławy;

b) w Republice Słowackiej na północ od drogi łączącej przejście graniczne Lysá nad Dunajcom z miejscowością Stará Lubovňa, dalej na północ od linii kolejowej przez Plaveč do miejscowości Prešov, a następnie od wschodu granicę stanowią linia kolejowa łącząca Prešov z miejscowością Bardejov i droga z tej miejscowości przez Tarnov do Przełęczy Tylickiej.

3. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Tatry weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich położonych w Republice Słowackiej:

a) na wschód od drogi łączącej przejście graniczne Sucha Hora z miejscowością Trstena oraz od linii kolejowej przez miejscowości Dolný Kubín, Žylina i Trenčín do Bratysławy;

b) na południe od drogi łączącej przejście graniczne Lysá nad Dunajcom z miejscowością Stará Lubovňa i dalej na południe od linii kolejowej do miejscowości Plaveč;

c) na zachód od linii kolejowej łączącej Plaveč przez Prešov z Koszycami.

4. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich:

a) położonych w Republice Słowackiej na północ od drogi łączącej Przełęcz Tylicką przez Tarnov z miejscowością Bardejov, na wschód od linii kolejowej łączącej Bardejov przez Prešov z Koszycami, po wschodnią granicę Republiki Słowackiej;

b) położonych na terenie Ukrainy.

[Źródło: Komisja Turystyki Górskiej PTTK]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.