Nysa Kłodzka dla wodniaków

Nysa Kłodzka to rzeka zapewniająca moc wrażeń i atrakcji amatorom turystyki wodnej. Jej charakter odkryty został do tej pory tylko w niewielkim stopniu, gdyż raftingowcy korzystający z jej walorów, rozpoczynają zwykle spływ od miejscowości Zabłocie. Jednak jej początkowy, spławny tylko przy wyższych stanach wody odcinek, wciąż kryje w sobie wiele tajemnic.

W 2011 roku rzeka na odcinku Kłodzko – Topola została oznakowana i wzbogacona o infrastrukturę dla turystyki wodnej (przenoski, przystanie) znacznie ułatwiającą wodniakom rekreację. Aktualnie planuje się zagospodarować na cele turystyki wodnej także odcinek Nysy Kłodzkiej pomiędzy Długopolem – Zdrój a Gorzanowem i dalej do granicy gminy. Dzięki tym działaniom nie zawsze spławna, pełna progów i przeszkód Nysa Kłodzka, stanie się przyjazna dla wodnych turystów. Bez wątpienia, omijanie przy wartkim nurcie licznych bystrz i wspaniałych wychodni skalnych wystających z dna typowo górskiej rzeki, zapewni uczestnikom spływu wysoki poziom adrenaliny. Aby umożliwić turystom korzystanie ze wszystkich walorów, jakie oferuje Nysa Kłodzka przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i za pośrednictwem Euroregionu Glacensis zrealizowany został projekt pn. Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej – I etap: opracowanie dokumentacji.

Informacje o projekcie – cele
Projekt Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej polegał na opracowaniu projektu zagospodarowania odcinka rzeki Nysa Kłodzka między Długopolem – Zdrój a Gorzanowem na cele turystyki wodnej poprzez uporządkowanie koryta rzeki, jej oznakowanie, utworzenie bezpiecznych zejść do rzeki oraz infrastruktury ułatwiającej omijanie progów i jazów wodnych, a także instalację drobnej infrastruktury turystycznej umożliwiającej rekreację w wybranych punktach na szlaku.
Głównym celem projektu była promocja turystyki wodnej po polskiej i czeskiej stronie granicy. Projekt oraz jego realizacja ma na celu poprawę konkurencyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej regionu, z naciskiem na poprawę infrastruktury turystycznej oraz powiązanie oferty turystyki wodnej z innymi formami turystyki i stworzenie transgranicznego pakietu ofert w ramach turystyki weekendowej. Realizacja projektu posłuży także innym celom, do których należą: ochrona krajobrazu, poprawa dostępności do rzek w miejscach szczególnie chętnie odwiedzanych przez turystów i propagowanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

Szlak – opis ogólny
Projektowany szlak wodny Nysy Kłodzkiej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka będzie przebiegał przez malowniczo położone miejscowości: Długopole – Zdrój, Bystrzycę Kłodzką, Zabłocie i Gorzanów, na odcinku ok. 16 km rzeki. Szlak realizowany będzie w dwóch etapach. W etapie I zagospodarowany zostanie ok. 8 – kilometrowy odcinek rzeki od Długopola – Zdrój do Bystrzycy Kłodzkiej. Etap II projektowanego szlaku obejmie ok. 7 – kilometrowy odcinek Nysy Kłodzkiej od Zabłocia do Gorzanowa i dalej w kierunku granicy gminy. Etap I utworzonego szlaku będzie spławny tylko okresowo – w czasie podwyższonych stanów wody, natomiast etap II możliwy będzie do przebycia nawet przy niższych stanach wody. Z uwagi na istniejące przeszkody oraz górską charakterystykę Nysy na tym odcinku, zaleca się go doświadczonym amatorom turystyki wodnej.

1. Wartość całego projektu: 26 061,32 EUR
2. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach mikroprojektów: 22 152,13 EUR
3. Dofinansowanie z budżetu państwa RP: 2 605,21 EUR
4. W ramach projektu wykonano następującą dokumentację:
• inwentaryzację koryta rzeki,
• ocenę i raport oddziaływania na środowisko,
• dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonawczą w zakresie prac budowlanych i porządkowych oraz w zakresie wytyczenia, zagospodarowania, oznakowania, instalacji i promocji szlaku wodnego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
• operat wodno-prawny na wykonanie zagospodarowania rzeki dla turystyki wodnej oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i wymaganych do rozpoczęcia inwestycji decyzji,
• oraz folder promocyjny i prezentację multimedialną na płycie CD.

[Źródło: www.turystyka.dolnyslask.pl]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.